Menu

Názov projektu:
Urob niečo pre svoj región!

Realizáciu projektu finančne podporil

  • miesto realizácie: Michalovský okres
  • termín realizácie: 2016
  • finančné zabezpečenie realizácie projektu: získaná dotácia z Environmentálneho fondu a vlastné zdroje OZ Šírava Klokočov

ÚVOD
OZ Šírava Klokočov pôsobí už niekoľko rokov v rekreačnej oblasti Šírava, konkrétne v časti Klokočov. Jej cieľom je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu kultúrneho, sociálneho a spoločenského života na základe potrieb komunity. No dôležitou oblasťou je aj podpora environmentálnych aktivít a trvalo udržateľného rozvoja v regióne. Svojou činnosťou občianske združenie podporuje a realizuje aktivity zamerané aj na rozvoj kultúrno – spoločenského a environmentálneho povedomia, na zvyšovanie sebadôvery a aktivizácie detí a mládeže, ako aj ostatného obyvateľstva. Rovnako podporuje aktivity napomáhajúce integrácii zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudí v spoločnosti.

Aktivity projektu:
Výchovno-vzdelávacie aktivity.
1. Propagačno-vzdelávacia aktivita „Objav poklad Zemplína“ pre širokú verejnosť, vyhlásenie o naj miesto, lokalitu regiónu Zemplín.
Ide o  súťaž pre širokú verejnosť ohľadom nájdenia tzv. „pokladu Zemplína“ (jedinečný prírodný úkaz, miesto, vzácny živočích…). Cieľom je tak nielen poukázať na rozmanitosť a jedinečnosť regiónu z environmentálneho hľadiska, ale aj samotných obyvateľov inšpirovať k návšteve unikátnych prírodných miest a vytvárať tak pozitívny postoj k svojmu okoliu.

2. Štúdia mapujúca potenciál a možnosti propagácie prírodného bohatstva regiónu Zemplín.
OZ Šírava Klokočov v spolupráci s oslovenými odborníkmi zabezpečí vydanie štúdie mapujúcej prírodný potenciál regiónu Zemplín. Cieľom je poskytnúť ucelený prehľad prírodných podmienok, daností regiónu s možnosťami vhodného využívania prírodného potenciálu a poukázania na potrebu chrániť tento potenciál. Štúdia je vhodná tiež ako doplnkový materiál v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Propagácia „environmentálne vhodného správania sa“

3. Putovná výstava „Prírodné divy Zemplína“

Putovná výstava je inštalovaná po školách a inštitúciách v rámci regiónu. Výstava pozostáva viacerých informačno-propagačných tabúľ, umiestnených na stojanoch. Zabezpečí sa tak jednoduchá manipulácia a kolovaním na viacerých vybraných miestach sa zabezpečí fakt, že takto si bude môcť pozrieť výstavu oveľa väčší počet záujemcov. Na informačno-propagačných tabulách je prezentovaná jedinečnosť regiónu Zemplín z environmentálneho hľadiska. Chceme tak poukázať jednak na skutočnosť, že sa oplatí navštíviť tento kraj, ale na druhej strane hlavne upozorniť na skutočnosť, aké prírodné bohatstvo je v danej oblasti a preto ho treba chrániť a zachovávať aj pre budúce generácie. 

4. Projektová súťaž pre základné školy „Mladí ochranári“.
Projektová súťaž umožní zapojeným žiakom prezentovať svoju predstavu ako chrániť svoje okolie a využívať ho v súlade s princípmi environmentálne vhodného správania sa. Za každú školu budú vybraté tri najlepšie projekty, ktoré postúpia do regionálnej súťaže, kde odborná porota vyberie a ocení tri najlepšie projekty za región.

Propagácia regiónu z environmentálneho hľadiska.

5. Tvorba virtuálneho environmentálneho sprievodcu regiónom Zemplín
Cieľom aktivity je tvorba virtuálneho environmentálneho sprievodcu regiónom Zemplín. Prostredníctvom internetovej/mobilnej aplikácie chceme prezentovať jedinečnosť regiónu z environmentálneho hľadiska. Zmyslom je ponúknuť návštevníkom možnosť spoznávať región a zároveň ich inšpirovať k ochrane tohto prostredia. Súčasťou sprievodcu budú aj informácie a podnety, prečo je dobré chrániť životné prostredie okolo nás.

6. Vydanie propagačno-informačných materiálov prezentujúcich jedinečnosť regiónu Zemplín z environmentálneho hľadiska
Zmyslom je propagovať jedinečnosť prírody regiónu Zemplín. Cieľom propagačno-informačných materiálov je vytvárať  pozitívny postoju k prírode a uvedomeniu chrániť to, čo je jedinečné a vzácne. Vydaná bude propagačno-informačná brožúra, ktorá pútavým spôsobom priblíži čitateľom región v ktorom žijú alebo ho navštívia, najmä z environmentálneho hľadiska.