Menu

Stanovy OZ

Všeobecné ustanovenia

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1) Občianske združenie Šírava Klokočov (ďalej len „združenie“)
je združením fyzických a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov verejnosti najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, hudba, vzdelávanie, kultúra, sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie a rozvoj vidieka. Združenie
je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

2) Názov združenia:     Šírava Klokočov
používaná skratka:  Šírava Klokočov

3) Sídlo združenia:     Klokočov 65, 072 36 

 

Článok II..

Ciele združenia

 

1)Cieľom občianskeho združenia je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu kultúrneho, sociálneho a spoločenského života na základe potrieb komunity. Občianske združenie bude podporovať a realizovať aktivity zamerané aj na rozvoj kultúrno – spoločenského povedomia, na zvyšovanie sebadôvery a aktivizácie detí a mládeže, ako aj ostatného obyvateľstva. Rovnako bude podporovať aj aktivity napomáhajúce integrácii zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudí v spoločnosti.

2) Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie zabezpečovať a realizovať najmä :

 • podporu a rozvoj kultúrno – spoločenských aktivít s cieľom zachovania a udržania kultúrnych tradícií
 • organizovať, realizovať a spolupracovať pri realizácii vzdelávacích a tréningových aktivít podľa potrieb komunityí
 • budovať informačnú databázu pre účely realizácie svojho cieľa
 • organizovať vzdelávacie, kultúrne, environmentálne, športové a iné spoločenské akcie
 • spolupracovať s orgánmi verejnej správy a s inými domácimi a zahraničnými subjektami
 • podporovať a propagovať umeleckú tvorbu (výtvarnú, literárnu, hudobnú, ľudovú atď.)
 • šíriť informácie o svojej činnosti
 • vydávať a šíriť periodické i neperiodické publikácie
 • poskytovať vzdelávacie, poradenské, sociálne a iné služby

 

Členstvo, práva a povinnosti členov

 

Článok III..

Členstvo v združení

 

1) Členom združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia.

2) Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká dňom prijatia za člena, ktorému predchádza výslovne prejavenie súhlasu
so stanovami a zaplatenie členského príspevku. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.

3) Členstvo zaniká :

 • dobrovoľným vystúpením zo združenia (dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení výkonnému výboru)
 • vylúčením (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení)
 • úmrtím člena združenia, resp. dňom zániku právnickej osoby
 • zánikom združenia

4) Člen môže byť vylúčený vtedy, ak napriek písomnému upozorneniu :

 • porušuje platné stanovy a etické princípy
 • bez závažných dôvodov neplní prijaté uznesenia členskej schôdze
 • opakovane a bez závažných dôvodov sa nezúčastní členskej schôdze
 • nezaplatí členský príspevok

 

Článok IV..

Práva a povinnosti členov

 

1) Člen má právo najmä :

 • podieľať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volený do orgánov združenia
 • byť prítomný a hlasovať na zasadnutí Členskej schôdze a ďalších orgánov
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko

2) Povinnosti člena sú najmä :

 • dodržiavať stanovy združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia
 • dbať o hospodárne a transparentné nakladanie s majetkom združenia
 • dbať o dobré meno združenia
 • platiť členský poplatok vo výške, ktorú ustanoví Členská schôdza
 • aktívne sa podieľať na realizácii činnosti združenia a vykonávať funkcie v orgánoch, do ktorých boli členmi združenia zvolený

 

Orgány združenia

 

Článok V..

Orgány združenia

 

Orgánmi občianskeho združenia sú :

 • Členská schôdza (ďalej „ČS“)
 • Výkonný výbor (ďalej „VV“)
 • Revízor

 

Článok VI..

Členská schôdza

 

1) ČS je na najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia

2) Do výlučnej kompetencie patrí najmä :

 • schvaľovať Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 • voliť a odvolávať členov VV a revízora
 • voliť a odvolávať štatutárny orgán
 • určovať výšku členského príspevku a ďalších zdôvodnených príspevkov
 • rozhodovať o rozpustení a zlúčení združenia a o nakladaní s majetkom združenia po zániku

3) ČS zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne. ČS je uznášania schopná, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Ak nie je ČS uznášaniaschopná, zvolá predseda náhradnú ČS, ktorá je schopná uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

4) ČS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.

 

Článok VII..

Výkonný výbor

 

1) VV riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi stretnutiami ČS. Za svoju činnosť zodpovedá ČS.

2) VV je orgán volený ČS v tajnom hlasovaní, má členov (predseda, podpredseda a tajomník) a za svoju činnosť zodpovedá ČS.

3) VV najmä :

 • rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s fungovaním združenia
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania ČS
 • ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia
 • prijíma členov združenia a rozhoduje o vylúčení členov združenia
 • vykonáva iné činnosti, ktorými jej členov poverila ČS
 • obhospodaruje majetok združenia a disponuje finančnými prostriedkami
 • zabezpečuje realizáciu ustanovení ČS
 • rozhoduje o zrušení združenia, ak o tom nerozhodne ČS do 3 mesiacov odo dňa, kedy nastala skutočnosť rozhodujúca pre zrušenie združenia

 

Článok VIII..

Revízor

 

1) Revízor je kontrolným orgánom združenia. Je zodpovedný Členskej schôdzi.

2) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti združenia.

 

Článok IX.

Štatutárne orgány

 

1) Štatutárnym orgánom združenia je Predseda VV a Podpredseda VV, ktorí sú oprávnení konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupujú združenie navonok.

2) Predseda alebo Podpredseda VV môže so súhlasom VV splnomocniť na zastupovanie inú osobu.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Článok X.

Hospodárenie združenia

 

1) Združenie hospodári so svojím majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Zdrojmi majetku združenia sú najmä :

 • členské príspevky členov združenia
 • dobrovoľné príspevky členov združenia
 • dary, dotácie, sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb, domácich a zahraničných prispievateľov a sponzorov
 • granty získané na realizáciu projektov
 • 2 % daní z príjmu fyzických a právnických osôb v zmysle zákona o daniach z príjmov
 • príjmy z činnosti združenia, z vlastnej doplnkovej hospodárskej činnosti
 • dedičstvá zo závetu
 • výnosy z majetku združenia t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov
 • výnosy z lotérii a iných hier
 • výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcii a dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu

3) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

 

Článok XI.

Zánik združenia

 

1) Združenie zaniká :

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. O zániku združenia rozhoduje ČS na návrh VV. Do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení združenia štatutárny orgán oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR
 • rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení

2) O zlúčení a rozpustení združenia rozhoduje ČS nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri zlúčení občianskeho združenia s iným občianskym združením právnym nástupcom môže byť iba občianske združenie založené na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.

3) Pri zániku menuje VV likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1) Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

2) Združenie môže uzatvárať zmluvy o spolupráci s inými subjektami za účelom dosiahnutia spoločných cieľov.

3) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR.

4) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR. Do zvolenia štatutárneho orgánu a iných orgánov spoločnosti koná v mene združenia prípravný výbor.

5) Stanovy boli prečítané a schválené všetkými zakladajúcimi členmi združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi združenia konanej dňa 10.11.2009

späť na začiatok stránky